Algemene Voorwaarden

Een stevige fundering voor onze samenwerking!

Algemene Voorwaarden De Weerd Houtbewerking B.V. gevestigd te Oldebroek

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper:       

een natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) en/of een vennootschap die (het voornemen heeft om) een product van TRENDHOUT te kopen.

TRENDHOUT:         

De Weerd Houtbewerking B.V., alsmede handelende onder de naam Trendhout, gevestigd te 8096 RE  Oldebroek aan de Mheneweg Zuid 1 B, telefoonnummer 0525-631396, e-mailadres: info@deweerdhoutbewerking.nl. De Weerd Houtbewerking B.V. is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag op afspraak. Het KvK-nummer 08078214;

Opdrachtgever:      

een natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) en/of een vennootschap die TRENDHOUT een opdracht verstrekt;

Overeenkomst:          

de overeenkomst die tussen TRENDHOUT en de Opdrachtgever of Koper tot stand komt met betrekking tot de koop van producten en/of het totstandbrengen van een werk;

Product en/of Producten:         

alle zaken en/of diensten die krachtens de overeenkomst door TRENDHOUT worden geleverd en/of verricht;

Werk:              

alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door TRENDHOUT uit andere hoofde worden verricht;

Techniek voor communicatie op afstand:         

middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever of Koper en TRENDHOUT gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd:   

de termijn waarbinnen de Opdrachtgever of Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht:    

de mogelijkheid voor de Opdrachtgever of Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Duurzame gegevensdrager:         

elk middel dat de Opdrachtgever, Koper of TRENDHOUT in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Werkdagen:    

alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd;

Dagen:     

alle kalenderdagen;

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of op elke overeenkomst tussen TRENDHOUT en Opdrachtgever of Koper, alsmede voor de eventuele rechtsopvolgers en gelieerde vennootschappen van TRENDHOUT. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij werkzaamheden waarbij derden zijn betrokken of worden ingeschakeld.
 2. Deze algemene voorwaarden van TRENDHOUT zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 08078214. De algemene voorwaarden zijn daarnaast te vinden op https://www.trendhout.nl/algemene-voorwaarden. Indien gewenst worden de voorwaarden op eerste verzoek aan de Opdrachtgever of Koper toegezonden. TRENDHOUT is niet bereid een overeenkomst aan te gaan waar andere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en wijst deze nadrukkelijk van de hand.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod van TRENDHOUT een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is geheel vrijblijvend en kan op ieder moment door TRENDHOUT worden ingetrokken.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of het Werk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever of Koper mogelijk te maken. Als TRENDHOUT gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de aangeboden Producten of het Werk. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TRENDHOUT niet. Bij afname door Opdrachtgever of Koper komen kleine afwijkingen voor rekening en risico van de Opdrachtgever of Koper. Deze wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de bestelde product referenties en mogelijke afwijkingen. Indien door TRENDHOUT een model, tekening of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond en verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren en tot stand te brengen zaken kunnen hiervan afwijken. Hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever of Koper van het aanbod met onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden en het voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Opdrachtgever of Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TRENDHOUT onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Opdrachtgever of Koper de mogelijkheid om de aanvaarding schriftelijk in te trekken. Op het moment dat de overeenkomst door TRENDHOUT is bevestigd, gaan de termijnen genoemd in het aanbod van TRENDHOUT lopen.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TRENDHOUT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt TRENDHOUT voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever of Koper elektronisch kan betalen, zal TRENDHOUT daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. TRENDHOUT kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TRENDHOUT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. TRENDHOUT zal bij het product of het Werk aan de Opdrachtgever of Koper – indien van toepassing – de informatie over bestaande service na aankoop en garanties toezenden.

Artikel 5 Herroepingsrecht
bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van een Product heeft de Opdrachtgever of Koper – met uitsluiting van de gevallen genoemd in artikel 7 – de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen (het herroepingsrecht). De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Opdrachtgever of Koper of een vooraf door de Opdrachtgever of Koper aangewezen derde en aan TRENDHOUT bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit artikel is niet van toepassing indien sprake is van een overeenkomst van aanneming ex art. 7:750 BW. Bij de overeenkomst van aanneming wordt aansluiting gezocht bij de wet.
 2. Tijdens deze herroepingstermijn zal de Opdrachtgever of Koper zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan TRENDHOUT retourneren, conform de door TRENDHOUT verstrekte instructies.

bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de Opdrachtgever of Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande na de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever of Koper TRENDHOUT hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en handelen conform de door TRENDHOUT bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies.

 

Artikel 6 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Opdrachtgever of Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien het Product is beschadigd, zal de waardevermindering van het Product bij de Opdrachtgever of Koper in rekening worden gebracht.
 3. Indien de Opdrachtgever of Koper een bedrag betaald heeft, zal TRENDHOUT dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping en ontvangst van de retour door TRENDHOUT, terugbetalen.

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht van de Opdrachtgever of Koper wordt door TRENDHOUT uitgesloten voor de in lid 2 en 3 genoemde gevallen. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien TRENDHOUT dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken en/of diensten:
 3. die door TRENDHOUT tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever of Koper (waaronder, maar niet uitsluitend de afmetingen en de bewerking van het hout), of;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, of;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of;
 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TRENDHOUT geen invloed heeft;

voor diensten, of:

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever of Koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 8 De prijs

 1. Alle prijzen zijn in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, verzendkosten, verpakkingskosten, handelingskosten, kosten van vervoer en verzekering, administratiekosten en kosten van montage, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Levering en uitvoering

 1. TRENDHOUT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever of Koper aan TRENDHOUT kenbaar heeft gemaakt.
 3. Opdrachtgever of Koper draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens waarvan zij weet of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig worden verstrekt. TRENDHOUT is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan doordat TRENDHOUT is uitgegaan van de door Opdrachtgever of Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. TRENDHOUT zal geaccepteerde bestellingen in principe binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Alle levertermijnen zijn indicatief. De overeengekomen leveringstermijn gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Opdrachtgever of Koper heeft geen recht op vergoeding van enige schade voortvloeiende uit een latere levering.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever of Koper hiervan zo snel mogelijk, maar uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever of Koper doet voorshands afstand van het recht op ontbinding tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. In geval van ontbinding zal TRENDHOUT het bedrag dat de Opdrachtgever of Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien TRENDHOUT tot bezorging overgaat en het niet mogelijk blijkt het Product op de overeengekomen wijze te leveren en dit in de risicosfeer van de Opdrachtgever of Koper ligt, heeft TRENDHOUT het recht het product voor rekening en risico van Opdrachtgever of Koper op te slaan.
 7. Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal TRENDHOUT zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van TRENDHOUT.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever of Koper bij TRENDHOUT, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Opdrachtgever of Koper en TRENDHOUT kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever of Koper de bestelde zaken zelf afhaalt of laat afhalen bij de onderneming van TRENDHOUT te Oldebroek. Afhalen van zaken kan alleen tijdens de openingstijden zoals genoemd in artikel 1. Op het moment van levering gaat het risico over op Opdrachtgever of Koper. Indien Opdrachtgever of Koper en TRENDHOUT zijn overeengekomen dat de Opdrachtgever of Koper de zaken ophaalt te Oldebroek, ontvangt de Opdrachtgever of Koper een e-mailbericht zodra de zaken gereed zijn voor afhalen. Opdrachtgever of Koper en TRENDHOUT maken dan een afspraak wanneer de zaken zullen worden afgehaald.
 10. Bij afname van diensten zullen Opdrachtgever of Koper en TRENDHOUT een afspraak maken wanneer de diensten zullen worden uitgevoerd.

Artikel 10 Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Opdrachtgever of Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen dertig (30) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 en verder of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen dertig (30) dagen nadat de Opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. TRENDHOUT is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever of Koper gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Opdrachtgever of Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, Opdracht of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Opdrachtgever of Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TRENDHOUT te melden.
 4. Indien de Opdrachtgever of Koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van een ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 5. Indien Opdrachtgever of Koper in verzuim is ter zake de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van Opdrachtgever of Koper, onverminderd de overige aan TRENDHOUT toekomende rechten. De buitengerechtelijke kosten worden voor de consument berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012” (15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-). Voor een ondernemer worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van het/de openstaande bedrag(en) met een minimum van € 150,-.
 6. TRENDHOUT is steeds gerechtigd, alvorens haar verplichtingen na te komen, naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever of Koper, indien naar het oordeel van TRENDHOUT omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de Opdrachtgever of Koper om de verlangde zekerheden te stellen, geeft TRENDHOUT het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door TRENDHOUT in het kader van de overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van TRENDHOUT totdat de koopprijs voor al deze zaken en/of eventueel verrichte opdrachten volledig is voldaan. Indien TRENDHOUT in het kader van deze overeenkomst(en) ten behoeve van de Opdrachtgever of Koper door Opdrachtgever of Koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat Opdrachtgever of Koper ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die TRENDHOUT jegens Opdrachtgever of Koper mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen.
 2. De Opdrachtgever of Koper is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, of te bezwaren, een pandrecht of een stil pandrecht te vestigen, aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij dat geschiedt op initiatief en ten behoeve van TRENDHOUT.
 3. De Opdrachtgever of Koper is gehouden aan TRENDHOUT melding te doen indien haar belang als eigenaar van die zaken wordt geschaad of kan worden geschaad. TRENDHOUT is tot generlei vrijwaring van Opdrachtgever of Koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de Opdrachtgever of Koper TRENDHOUT voor aanspraken die derden jegens TRENDHOUT geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever of Koper verplicht om TRENDHOUT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Indien TRENDHOUT het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, ter zake alle vorderingen welke TRENDHOUT op de Opdrachtgever of Koper heeft, een en ander onder de opschortende voorwaarde dat het voorbehouden eigendom op de Opdrachtgever of Koper overgaat. De Opdrachtgever of Koper verplicht zich zijn medewerking hieraan te verlenen.
 6. Indien de Opdrachtgever of Koper in gebreke is, is TRENDHOUT gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de Opdrachtgever of Koper (zelf) te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade aan, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de Opdrachtgever of Koper bevonden, komen voor diens rekening en risico. Opdrachtgever of Koper geeft TRENDHOUT en eventueel door haar aan te wijzen derden de onvoorwaardelijke toestemming om de plaats te betreden waar de eigendommen van TRENDHOUT zich bevinden en die producten terug te nemen. 

Artikel 12 Garantie, klachten en claims

 1. TRENDHOUT staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). TRENDHOUT staat er bovendien voor in dat de geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.
 2. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent.
 3. TRENDHOUT staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de geleverde zaken zijn ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, onjuiste opslag of onderhoud, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Opdrachtgever, Koper of derden aan het geleverde hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, of indien zaken werden bevestigd die aan de geleverde zaken niet bevestigd dienen te worden of indien de geleverde zaken werden ver- of bewerkt op een andere dan de door TRENDHOUT voorgeschreven wijze. Evenmin staat TRENDHOUT in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. Ieder vorm van garantie komt in voornoemde gevallen te vervallen.
 4. De Opdrachtgever of Koper is gehouden het product bij levering (en voor zover de Opdrachtgever of Koper zelf voorziet in het transport, voor de transport) te controleren op gebreken en non-conformiteit. De Opdrachtgever of Koper dient na ontdekking van een gebrek het gebrek schriftelijk en binnen 72 uur na levering bij TRENDHOUT te melden. Indien sprake is van een verborgen gebrek dient Opdrachtgever of Koper TRENDHOUT hier binnen veertien dagen na ontdekking van op de hoogte te stellen doch uiterlijk binnen een halfjaar. Op de Opdrachtgever of Koper rust de plicht te stellen en bij gemotiveerde betwisting te bewijzen op welke wijze zij tijdig en op een voor TRENDHOUT kenbare wijze heeft geklaagd.
 5. Indien door Opdrachtgever of Koper een gebrek bij TRENDHOUT wordt gemeld, dient hierbij duidelijk te worden omschreven waaruit het gebrek bestaat.
 6. De aanspraken op garantie vervallen eveneens:
  • indien de Opdrachtgever of Koper zijn verplichtingen en/of aanwijzingen van TRENDHOUT niet nakomt;
  • indien de Opdrachtgever of Koper niet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na levering na het constateren van de gebreken TRENDHOUT daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld;
  • indien de Opdrachtgever of Koper de zaak ondeskundig heeft gebruikt, alsmede de waarschuwingssignalen negeert;
  • bij oneigenlijk of ander dan normaal gebruik van de zaak;
  • indien gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;
  • indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRENDHOUT werkzaamheden door Opdrachtgever, Koper of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan (onder andere – maar niet uitsluitend – het repareren en/of bewerken van het product);
  • indien TRENDHOUT niet in redelijkheid in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.
 7. Klachten geven de Opdrachtgever of Koper niet het recht om de betaling op te schorten.
 8. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij TRENDHOUT te zijn ingediend.
 9. De Opdrachtgever of Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden ter zake van de tekortkoming wegens non-conformiteit, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen en onder vermelding van redenen heeft geklaagd en hij TRENDHOUT niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
 10. TRENDHOUT is slechts aansprakelijk voor (direct of indirecte) schade bij Opdrachtgever of koper indien de schade het rechtstreekse gevolg is van grove nalatigheid of opzet. Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen aannemingssom of levering.

Artikel 13 Intellectueel Eigendom

 1. Alle door TRENDHOUT verstrekte stukken, waaronder – maar niet uitsluitend – tekeningen, adviezen, ontwerpen, software en gegevensdragers zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever of Koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen niet door Opdrachtgever of Koper zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt, openbaar gemaakt of gedeeld met derden.

Artikel 14 Privacy

 1. Trendhout bewaart de verstrekte informatie voor commerciële doeleinden. TRENDHOUT zal persoonsgegevens nooit met anderen delen. Opdrachtgever of Koper heeft het recht om TRENDHOUT te verzoeken inzage te verlenen in het – door TRENDHOUT als verantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aanvullen, verwijderen of af te schermen. TRENDHOUT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen TRENDHOUT en Opdrachtgever of Koper, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van TRENDHOUT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Behoudens geschillen met betrekking tot de fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een aanbieding en/of overeenkomst, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de rechtbank in het arrondissement waarin TRENDHOUT haar statutaire vestigingsplaats heeft, indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een rechtbank, tenzij TRENDHOUT om haar moverende redenen er de voorkeur aan geeft het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil wordt beslecht door een andere dan de volgens de wet bevoegde rechter, heeft de Opdrachtgever of Koper, indien hij consument is, het recht om binnen een maand nadat TRENDHOUT zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Ga naar 3D app
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en voor persoonlijke advertentiedoeleinden. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Voorkeuren" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".
Cookie voorkeuren